| 

นักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

2-Thai-mathematicians

ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนๆ หนึ่งที่จะมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการอย่าง วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างถึงที่สุด จนได้รับการยกย่อง เนื่องจากมีผลงานมากมาย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกศิษย์ การศึกษาของไทย และประเทศชาติ ในบทความนี้เราจึงได้ยกรายชื่อทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของไทย ดังนี้

Mathematician  คนเก่งของไทย

  • ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี จริงๆ แล้วท่านเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์แลคณิตศาสตร์ กล่าวคือ ท่าน ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นในด้านคณิตศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค จนได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น แห่งปี 2550 นอกจากนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย
  • ผศ.ทพ.ญ.ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในตอนแรกท่านดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ มีอาชีพเป็นทันตแพทย์ จากนั้นเมื่อปี 2539 ท่านได้ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นท่านได้บรรจุให้รับราชการ ในตำแหน่งอาจารย์สังกัดวิชาคณิตศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาปริญญาเอกในสาขาคณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในปี 2546

Two-scientists-Thailand

Scientist คนเก่งของไทย

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการศึกษา ท่านสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตลอดการศึกษาท่านเป็นนักศึกษาที่ทำคะแนนได้อันดับ 1 มาตลอด หลังจากนั้นท่านได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิอานันทมหิดล ให้โอกาสไปศึกษาเล่าเรียนทางด้านการแพทย์ที่ USA หลังจากท่านจบการศึกษาจาก USA แล้ว ท่านไปเรียนต่อที่ London ในสาขา พันธุศาสตร์ ทำให้ตอนนี้ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านพันธุศาสตร์ รางวัลของท่านก็มีมากมาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2526 สาขาชีววิทยา (พันธุศาสตร์), รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐ เป็นต้น
  • ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Imperial College of Science and Technology London University ผลงานที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้ท่านคือ ท่านได้ออกแบบชิ้นส่วนขาสำหรับลงจอดของยานอวกาศ ให้กับบริษัทMartin Marietta  ซึ่งบริษัท Martin Marietta ถูกองค์กรนาซา ของ USA ว่าจ้างให้ออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในการส่งยานอวกาศไปยังดาวอังคาร ท่านเคยกล่าวไว้ว่าในการสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมา ท่านได้ใช้หลักของศาสตร์นาในการเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดปัญญา พูดง่ายๆก็คือ ท่านกำลังนั่งทำสมาธิอยู่ แล้วท่านก็สามารถนึกสิ่งประดิษฐ์นี้ออกมาได้ นอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สา­ขาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เมื่อ พ.ศ. 2527

นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์อีกมากมายของไทยที่มีชื่อเสียง ระดับโลก ซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นหลังควรเอาเยี่ยงอย่าง เพราะจากประวัติของแต่ละท่านจะเห็นได้ว่า ท่านมีความพยายามในการศึกษาอย่างมาก กว่าที่จะได้มาเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างทุกวันนี้ นี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่ยืนยันได้ว่า คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก