Breaking News

Mathematician

ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการชื่อดังของประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง โดยมีผลงานให้ชื่นชมมากมาย เขาได้แสดงทัศนะการดำเนินชีวิตของสังคม การศึกษา ความสำเร็จ นำมาเขียนเป็นเรื่องราวผ่านหนังสือมากกว่า 200 เล่ม วารสารวิชาการด้านต่างๆ ตีพิมพ์ไปทั่วโลกกว่า 500 เรื่อง สำหรับประวัติความเป็นมาของ ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และผลงาน สร้างชื่อทั้งในไทยและต่างประเทศที่น่าสนใจ ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อนำไปเป็นความรู้ ผ่านเว็บไซต์ beyondpartiii.org ได้เลย   

ผู้สนับสนุนหลัก